Projekty

IMG_4342

Učení 2050 – Projekt aktivní školy

Vzdělávání se musí vždy vztahovat k budoucnosti, ve které budou dnešní děti žít. Převratné společenské změny a technologický pokrok ovšem prakticky znemožňují pracovat s realistickou vizí budoucnosti. Je tedy celkem obtížné zaměřit současnou školu na budoucí potřeby žáků ve světě práce. Některé profese budoucnosti dosud ani neexistují, jiné v příštích letech vlivem technologií zaniknou. Z tohoto faktu vycházejí tzv. dovednosti pro 21. století, výzkumně prověřený koncept, který představuje soubor univerzálních životních kompetencí, které je možné s velkou pravděpodobností vzít do úvahy při stanovování toho, co se mají děti ve školách především učit. Tyto dovednosti jsou následující:

Spolupráce

Narůstá množství oborů, kde lidé pracují s ostatními v týmech na plnění úkolů, které jsou pro jednotlivce příliš složité, aby je zvládl samostatně. V současném vzájemně propojeném ekonomickém světě vyžadují reálné projekty často spolupráci více firem nebo spolupráci lidí v různých částech světa. Tento typ práce předpokládá rozvinuté dovednosti produktivní spolupráce lidí v týmech a integraci individuálních odborností a nápadů do společných řešení. Proto v naší škole žáci pracují ve dvojicích a malých skupinkách, ve kterých sdílejí odpovědnost za výsledek a činí klíčová rozhodnutí společně.

Budování znalostí

Samozřejmě je i dnes důležité, abychom si dokázali zapamatovat základní znalosti. Ale samotné memorování nevede žáky ke kritickému myšlení a deduktivním dovednostem, které budou potřebovat pro úspěch v dalším studiu a ve znalostních organizacích. Informace jsou a budou snadno dostupné na internetu a z dalších zdrojů, takže klíčovým požadavkem bude schopnost je propojovat a hodnotit za účelem produktivního využití ve své práci. Proto v naší škole žáci dělají více, než jen reprodukují, co se naučili: konstruují vlastní poznání, generují nové myšlenky a souvislosti a kriticky přemýšlejí.

Řešení problémů

Současný svět práce klade nároky na rozhodování. Jedná se o hledání nových způsobů, kdy úspěšný pracovník musí být schopen vytvářet a ověřovat kreativní nápady, aby se dokázal vypořádat s problémy, požadavky a omezeními. Proto v naší škole často po dětech chceme, aby přicházely s vlastními nápady a alternativami, aby přezkoumávaly možné postupy a vylepšovaly je do té doby, než uspokojivě odpovídají danému problému.

Sebeřízení

Dnešní komplexní svět vyžaduje autonomní, přemýšlivé a učící se osobnosti, schopné převzít odpovědnost za svůj život, práci a celoživotní učení. To u lidí předpokládá sledovat svou vlastní práci a začleňovat do ní zpětnou vazbu za účelem rozvoje a zlepšování výsledků práce. V pracovní sféře ve 21. století bude stále více samozřejmé, že lidé budou pracovat pod minimálním dohledem, budou si sami plánovat vlastní práci, vytvářet vlastní pracovní výstupy a zvyšovat jejich kvalitu. Proto v naší škole neříkáme dětem, co přesně mají dělat, ale vytváříme jim příležitosti pro efektivní učení a sledování vlastního pokroku a dáváme jim šanci přebírat za něj odpovědnost.

Komunikace

Komunikace je v jádru veškeré lidské interakce. Rozvíjející se technologie ve 21. století vytvářejí nové rámce pro mluvenou, psanou, vizuální nebo multimodální komunikaci, v tištěné nebo digitální formě, s širším dosahem a s méně bariérami. Pro pracovníky ve všech oborech lidské činnosti je srozumitelná a přesvědčivá komunikace s různými posluchači a o různých tématech klíčovou dovedností. Proto v naší škole vyžadujeme po dětech různé formy komunikace, od skupinové diskuse ve třídě přes psaný projev až po skype relace. Soustředíme se na ty aktivity, které požadují po žácích formulovat vlastní myšlenky, obhajovat je a dokládat fakty a důkazy a vhodně volit nástroje, obsah a styl sdělení.

 

K tomuto způsobu školní práce se nehlásíme sami – všude po světě existují a vznikají školy, které uplatňují obdobný přístup. Koncept dovedností pro 21. století (21st Century Learning design) patří k progresivním pedagogickým trendům, z kterého budou žáci těžit po celý zbytek života.

Ilustrace: Jeden den v aktivní škole na 2. stupni

Zpráva z cesty: Lukáš , 8.třída

…Ráno pršelo. Byli jsme rádi, když jsme se usadili ve vlaku. Čekala nás asi hodina a půl cesty vlakem na Brdy a pak ještě kus pěšky. Cestu plánovaly holky (řešení problémů), takže sraz byl brzy ráno, ale spoj našly slušný – na to, že náš cíl byl les, kde lišky dávají dobrou noc. A jak tento výlet vlastně vznikl? Před časem někdo přinesl do třídy National Geographic (autentické zdroje) a četli jsme tam zvláštní věc o hustotě stromů v lese. Že totiž plocha stromů každé věkové kategorie je v přirozeném lese stejná, ať jsou to mladé stromky, středně veliké nebo ty hodně staré, zabírají všechny stejné místo. Ty jo, jak takovou věc vůbec změřit? (řešení problémů, výzva) Dohodli jsme se ve škole, že to také zkusíme. Jako jednu z našich letošních expedic (metoda). Při dalším zkoumání, co vlastně budeme počítat, se ukázalo, že sledovat bychom měli závislosti mezi šířkou kmene a početností. Tedy budeme měřit kmeny (v nějaké konkrétní výšce, cca 1.5m) a počítat, kolik jich v lese v dané kategorii je. Taky spočteme průřezy stromů dané velikostní (ale také věkové) kategorie a sečteme je, vyjít by nám mělo vždy to samé číslo. Raději to vysvětluji přesně, chvíli mi totiž trvalo, než jsem to pochopil. David a další, co jsou dobří na matiku, nám to nakreslili a vysvětlili (vrstevnické učení). Nakonec to bylo jasný: u každého stromu máme změřený obvod, z něho snadno spočteme plochu na řezu stromu. Vytvoříme velikostní kategorie, do kterých stromy rozdělíme, a zjistíme počet stromů v každé kategorii a také plochu dřeva každé kategorie. No a toto pěkně zakreslíme do grafu. Měla by vyjít předem (biology) známá závislost. A ta plocha, jak už bylo řečeno, by měla být konstantní. Tak to byl teoretický plán. Důležité bylo ovšem také najít vhodné lesy, kde budemě měřit a sčítat. Nakonec jsme vybrali 3 místa. Rozdělili jsme se na půlku a na dvě z nich dnes vyrazili.

Jak jsem již řekl, ráno pršelo. A my vyzbrojení metrem a notýskem chodili v hustém, mokrém lese a poměřovali stromy, bylo to super (zážitek), trochu jako z té přednášky o cestě po pralesech na Nové Guineji (metoda). Jen žádné dravé zvíře nás nepřepadlo – tedy když nepočítám klíště (řešení problémů), co se zakouslo do Gábiny. Ale holky měly v lékárničce speciální lepidlo – tím se klíště zakáplo, což ho paralyzovalo, aby už nemohlo nic vypustit do člověka a nenakazilo ho. Pak se už suché a scvrklé snadno vytáhlo. Jinak šlo vše hladce, Magda nám celou dobu vyprávěla o lese  (vrstevnické učení), komentovala všechno, co jsme potkali. Viděli jsme spoustu ptáku, vzpomínám si na žlunu, strakapouda a konipase. Každopádně to nejdůležitější, potřebná data, jsme přivezli. Jsem zvědavý (postoj k učení), jak na tom je druhá půlka. A nemůžu se dočkat (postoj k učení), až to zítra vše naťukáme do compu (ICT), spočítáme a porovnáme. Už mám předpřipravené grafy a schémátka. Stačí dodat čísla a hned to uvidíme graficky. Grafika a programování to je totiž moje parketa  (individuální přístup).

________________________

V závorkách jsou kurzivou uvedena klíčová slova, která spojujeme s aktivním učením.

Aktivní školu lze vidět na živo:

projekt_aktivni_skoly_01

projekt_aktivni_skoly_02 www.stavimenovouskolu.cz

www.magic-hill.cz

 projekt_aktivni_skoly_03 Najdete nás na Facebooku
 projekt_aktivni_skoly_04_ Máme vlastní kanál na Youtube.
 projekt_aktivni_skoly_05 Volejte 323 606 446, 774 176 834.
 projekt_aktivni_skoly_06 Nebo pište na reditel@magic-hill.cz.
 projekt_aktivni_skoly_07 Anebo prostě přijeďte:

Žižkova 233, Říčany, 251 01